Město Loket

HRAD LOKET

Hrad tvoří dominantu města a hraje v historii města důležitou roli.

Založení hradu se odhaduje podle nalezených románských prvků do 3. čtvrtiny 12. století, do doby vlády Vladislava I. Z této doby pochází i rotunda, která byla odhalena v roce 1966, věž a část zdiva u věže.

ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)

Šlikovský archiv (kaple) je součástí hradního areálu. Stavba se nachází na jihovýchodním nároží hradního celku a je dobře viditelná i z vnějšku, nejlépe z malého parkoviště těsně přiléhajícího k patě hradu. Sestává ze starší ranně gotické či ještě románské bašty zakončené korunní římsou, na níž přisedá renesanční pětiboká polygonální nástavba vzniklá při šlikovské přestavbě v letech 1528-35, je nesená pískovcovými krakorci s nárožími poněkud vystupujícími před plášť objektu.
V roce 2019 byl v nejvyšším patře objektu Šlikovského archivu proveden stavebně historický průzkum odhalující fragmenty původní renesanční freskové výzdoby. Interiér této místnosti je sklenut elegantní síťovou klenbou s hřebínky zakončenou třemi pískovcovými svorníky, z nichž centrální je opatřen reliéfně provedeným šlikovským erbem. Okolí svorníků je poměrně bohatě zdobeno malbou vegetabilních rozvilin a větviček s plody, pravděpodobně jablíčky doplněnými zoomorfní dekorací jednoduše stylizovaných figur jelena a hada. Západní stěnu těsně pod patou zaklenutí dekoruje fragment postavy Ježíše na kříži, v nadhlaví doplněný nápisem INRI. O něco níže se nachází vrchní část postavy zatím neidentifikovaného světce. Tento fakt v současné době zakládá podnět ke spekulacím, zda tato prostora byla primárně skutečně oním Šlikovským archivem, zmiňovaným v některých informačních pramenech, či se jednalo o objekt šlikovské domácí kaple. Stavební zakomponování do těsného sousedství obytných místností severního paláce by mohlo hovořit pro druhou variantu.V říjnu roku 2021 bylo dokončeno restaurování fresek restaurátory ak. mal. Václavem Potůčkem a J. Kándlem a prostory tak jsou přístupné veřejnosti po zakoupení vstupenky do areálu hradu.

 

Trasa od hlavního mostu k hradu (mapy.cz)

Délka trasy 400 m / 10 min

 

Text převzat ze zdroje:

Hejda, J. Exponát měsíce listopadu 2021 ze sbírek hradu Loket : Šlikovský archiv-kaple, fresková výzdoba po roce 1528. In: Loketské listy, Roč. 15, č. 11 (2021), s. 9

Ilustrace z knihy A. Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 13 : Plzeňsko a Loketsko.

Fotografie: Pavla Johanovská (Hrad Loket, o.p.s.)

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Kostel sv. Václava stojí na místě původního gotického, který byl zničen při požáru v roce 1725. Stavba nového barokního kostela byla dokončena v roce 1734. Cenná je především výzdoba interiéru. Oltářní obraz je označován za dílo Petra Brandla, boční oltáře zřejmě pocházejí z dílny loketského sochaře Jana Wildta. Jsou zde i starší plastiky, které byly zachráněny před požárem; socha Krista a pozdně gotická madona.

SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Nachází se uprostřed náměstí mezi dvěma kašnami. Největší podíl na výstavbě má Jan Karel Stülp.

Celý monument má trojúhelníkový půdorys, stejně jako sloup na jehož vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice. Podstavec je zdoben sochami světců a na jeho bocích jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

MĚSTSKÁ DVORANA

Budova byla otevřena v roce 1895 za účelem kulturně-pedagogickým. Kombinovala funkce internátu zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení. Po 2. světové válce zde sídlil národní výbor. Součástí objektu je vstupní hala a hlavní sál s jevištěm. Objekt žil ještě v 80. letech bohatým kulturním životem, po zprivatizování do soukromého vlastnictví řadu let chátral. Od roku 2002 je zpět v majetku města. V roce 2015 byla dvorana prohlášena za kulturní památku a v současnosti je objekt rekonstruován, aby se mohl stát po téměř 30 letech opět důstojným kulturně-společenským centrem města.

RADNICE

Radnice v raně barokním slohu se nachází na jižním okraji náměstí, byla vystavěna dle návrhu Abrahama Leutnera a dokončena v roce 1696. Dnes je zde městský úřad a knihovna.

ČERNÁ VĚŽ

Původně obranná věž hradebního systému města, která je chránila v místě kdysi jediné městské brány.

ROBIČSKÁ VĚŽ

Zděná stavba z lomového kamene se nachází v jižní části opevnění, kde spojovala město se stejnojmenným předměstím. Zvláštností věže je na konzolách vysazený prevét v nejvyšším podlaží věže. Objekt je veřejnosti nepřístupný.

VODNÍ ELEKTRÁRNA NA OHŘI

Vodní elektrárna města Loket byla postavena v roce 1901, v roce 1908 byla rozšířena o strojovnu parní lokomobily a v roce 1922 byla přistavěna rozvodna s jehlancovou střechou. Využívala původně síly dvou Francisových turbín o výkonu 115 kW, elektřinu vyráběla dvě stejnosměrná dynama o výkonu 53 kW a jeden třífázový generátor o výkonu 70 kW. Dynama pocházela od fy. Siemens & Schuckert z roku 1901. V roce 1908 byla přistavěna strojovna parní lokomobily od fy. Heinrich Lanz z Mannheimu a v roce 1922 rozvodna s charakteristickou jehlancovou věží. Po druhé světové válce byla elektrárna pro zastaralost zařízení vyřazena z provozu a zásobování města elektřinou převzaly tepelné elektrárny na Sokolovsku. Komín elektrárny byl zbořen.

V současnosti vodní elektrárna využívá spád přilehlého jezu. MVE ročně vyrobí průměrně kolem 0,724 GWh elektrické energie, což stačí k zásobení asi 300 domácností.

Trasa od hlavního mostu k vodní elektrárně (mapy.cz)

Délka trasy 700 m / 15 min.

Text převzat z Památkového katalogu a doplněn z webu TV-Adams.wz.cz

MOST PŘES OHŘI

Železobetonový most nahradil původní, řetězový most z roku 1836. Podle návrhu architekta Adolfa Benše byl vystavěn v letech 1934–1936.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj