Město Loket

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Náklady vynaložené na odpadové hospodářství městem Loket v roce 2022 byly 3 263 942 Kč. Příjmy od fyzických osob a podnikatelů byly 2 809 556 Kč. Za separované odpady od a.s. EKO KOM město obdrželo příspěvek 678 020 Kč, za elektroodpad od Asekolu a.s. a Elekrowinu a.s. příspěvek 35 929 Kč.

V příloze: Množství odpadů v tunách podle jednotlivých komodit v Lokti

 

Upozorňujeme, že zákon o odpadech stanovuje, že v roce 2025 musí obec zajistit, aby oddělovaně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily 60 %. Nyní je to bohužel pouze 30, 49 %. Je nutné zodpovědněji třídit.

Tak jako v předchozím roce poplatek za odvoz odpadu platí SVJ, pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci, podle počtu obyvatel bydlících v nemovitosti. Výše poplatku se stanovuje nadále podle objednaného objemu svozových nádob a počtu bydlících obyvatel v nemovitosti. Nádoba i po naplnění, musí být uzavřená. Odpad u nádoby nebude odvezen, je černou skládkou. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,50 Kč. U neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem 60 l/měsíc, ze kterého je poplatek vypočten. Za neobydlenou nemovitost tak zaplatí vlastník nemovitosti 30 Kč/měsíc, tj. 360 korun za rok. Poplatek je splatný jednorázově a to do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Město Loket obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, stanovuje, jak třídit komunální odpady a kam je lze předávat. Tato informace je zveřejněna i v odpadovém kalendáři města Loket a vše lze dohledat na webových stránkách Městského úřadu Loket. Připomínáme, že každý je povinen roztřídit svůj odpad podle jednotlivých druhů a kategorií, odkládat odpad na určená místa, případně ve stanovených termínech a nepřeplňovat nádoby na odpad. Do nádoby smí být dáno jen takové množství odpadu, aby ji bylo možné uzavřít (odložení odpadu mimo nádoby je založením černé skládky). Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob (papír, lepenka - vývoz každý pátek, plasty, PET obaly, plechovky - vývoz každý čtvrtek, sklo - vývoz 1x za měsíc v pátek /červen, červenec a srpen – vývoz 1 x za 14 dní/, bio odpad - vývoz každou středu v době od 1. 4. do 30. 11.). Sběrné nádoby na shromažďování použitého rostlinného oleje z domácností jsou umístěny u stanovišť se separovanými odpady: ve Sportovní ulici u č.p. 584 - prodejna potravin, v Mírové ulici u garáží, v Řeznické ulici u hotelu Bílý kůň, v Sokolovské ulici u č.p. 565, v ulici ČSA u čp. 439, v Nadlesí u č.p. 55. Jedná se o 240l popelnice s vyvrtanými kulatými výřezy. V Mírové ulici u garáží u kontejneru na elektroodpad, ve Sportovní ulici u objektu č.p. 584 (prodejna potravin) a v Řeznické ulici (u hotelu Bílý kůň) jsou umístěny tři kontejnery na nepotřebný textil. Objemný odpad je komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad. Je svážen 3 x ročně (leden, duben a říjen. Občané města Loket (po předložení platného OP) mohou celoročně (dle provozní doby) odevzdávat vybrané odpady z domácností (např. objemné odpady, nebezpečné odpady, elektro odpady, textil, oleje, kovy, atd.) ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u objektu č.p. 580.   

V roce 2022 se podařilo vytřídit 30,49 % z celkového množství odpadů. Málo se třídí, do nádob na separované odpady, jsou často odkládány odpady, které tam nepatří např. do skla drátosklo, porcelán, autoskla apod. Sklo je sváženo přímo výrobci do sklárny a vzhledem k tomu, že z rozbitého skla porcelán vyndat nelze, jsou často takto znečištěné celé kontejnery vyváženy na skládku. Tvrdé kartonové krabice jsou dávány do nádob nerozřezané, i s plastovými pytlíky a polystyreny. Často jsou dány jen k nádobám, kde do nich prší a znečišťují veřejná prostranství. Do bio odpadu jsou dávány i plastové pytle, v kterých byl bio odpad donesen. Plasty nejsou sešlapávány. Stále máme co zlepšovat.

18.5.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj