Město Loket

ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)

Šlikovský archiv (kaple) je součástí hradního areálu. Stavba se nachází na jihovýchodním nároží hradního celku a je dobře viditelná i z vnějšku, nejlépe z malého parkoviště těsně přiléhajícího k patě hradu. Sestává ze starší ranně gotické či ještě románské bašty zakončené korunní římsou, na níž přisedá renesanční pětiboká polygonální nástavba vzniklá při šlikovské přestavbě v letech 1528-35, je nesená pískovcovými krakorci s nárožími poněkud vystupujícími před plášť objektu.
V roce 2019 byl v nejvyšším patře objektu Šlikovského archivu proveden stavebně historický průzkum odhalující fragmenty původní renesanční freskové výzdoby. Interiér této místnosti je sklenut elegantní síťovou klenbou s hřebínky zakončenou třemi pískovcovými svorníky, z nichž centrální je opatřen reliéfně provedeným šlikovským erbem. Okolí svorníků je poměrně bohatě zdobeno malbou vegetabilních rozvilin a větviček s plody, pravděpodobně jablíčky doplněnými zoomorfní dekorací jednoduše stylizovaných figur jelena a hada. Západní stěnu těsně pod patou zaklenutí dekoruje fragment postavy Ježíše na kříži, v nadhlaví doplněný nápisem INRI. O něco níže se nachází vrchní část postavy zatím neidentifikovaného světce. Tento fakt v současné době zakládá podnět ke spekulacím, zda tato prostora byla primárně skutečně oním Šlikovským archivem, zmiňovaným v některých informačních pramenech, či se jednalo o objekt šlikovské domácí kaple. Stavební zakomponování do těsného sousedství obytných místností severního paláce by mohlo hovořit pro druhou variantu.V říjnu roku 2021 bylo dokončeno restaurování fresek restaurátory ak. mal. Václavem Potůčkem a J. Kándlem a prostory tak jsou přístupné veřejnosti po zakoupení vstupenky do areálu hradu.

 

Trasa od hlavního mostu k hradu (mapy.cz)

Délka trasy 400 m / 10 min

 

Text převzat ze zdroje:

Hejda, J. Exponát měsíce listopadu 2021 ze sbírek hradu Loket : Šlikovský archiv-kaple, fresková výzdoba po roce 1528. In: Loketské listy, Roč. 15, č. 11 (2021), s. 9

Ilustrace z knihy A. Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 13 : Plzeňsko a Loketsko.

Fotografie: Pavla Johanovská (Hrad Loket, o.p.s.)

ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
ŠLIKOVSKÝ ARCHIV (KAPLE)
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj