Město Loket

CENÍK ZA PARKOVÁNÍ V CENTRU (PARKOVACÍ KARTY) PLATNÝ OD 1.9.2020

RM schválila dne 26.8. nový ceník za užívání místních komunikací  nebo jeich určených úseků, zatím je připraven v souladu s nařízením č. 3/2005, které bude také aktualizováno. Čekáme na schválení a umístění nového dopravního značení, které vymezí v centru parkovací plochy pouze  pro rezidenty a prochy, kde budou moci parkovat i turisté.

 

V ceníku najdete nově vymezené a definované skupiny oprávněných žadatelů o parkovací karty, doporučujeme si ceník prostudovat. Pokud nebudete něcemu rozumět, neváhejte se obrátit na fin. obor MÚ, který parkovací karty vydává.

 

Děkujeme za vaše podněty při tvorbě nového nařízení i ceníku a doufáme, že se nám je podařilo zapracovat účelně a pro rezidenty byly změny přínosné.

náhlednáhlednáhlednáhled

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.
Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.
Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.
K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vodohospodářské infrastruktury.
To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.
„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“
sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.
Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Přečíst »22.5.2020

Aktuality k problematice parkování v centru

Jak jsme již podrobně informovali v květnovém vydání Loketských listů, dochází postupně ke změnám podmínek pro parkování v centru města. Jednou z nich je změna nájemce parkovacích ploch, od 1. 4. 2020 je spravují TS Města Loket s. r. o. S tím je spojena i četnější kontrola úhrady parkování (jak platnosti parkovacích karet, tak parkovacích lístků). V souvislosti s dalšími kroky regulace parkování v centru města a přípravou nového systému parkování, které by mělo zvýhodnit rezidenty centra a občany města, nyní předkládáme občanům další informace.

Prodloužení platnosti parkovacích karet vydaných dle Nařízení města Loket ze dne 3. března 2005 č. 3/2005

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, usnesení Vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 280 a usnesení Vlády České republiky ze dne 31. března 2020 č. 352, kterými byla zakázána ode dne 16. března 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Rada města Loket schválila na své 14. schůzi dne 29.4.2020  prodloužení platnosti parkovacích karet na rok 2019/2020 z 30. června 2020 na 30. září 2020. To znamená, že držitelé parkovacích karet, kteří si je zakoupili před vydáním tohoto usnesení, mají automaticky prodlouženou platnost do 30.9.2020.

Žadatelé, kteří budou žádat o vydání parkovací karty v období od 1.6. -30.8.2020, si mohou kartu zakoupit za poměrnou část sjednané ceny(neplatí pro parkovací karty za 50 Kč) za každý kalendářní měsíc platnosti parkovací karty (viz příklad), tedy za období od 1.6. – 30.9.2020. Nové parkovací karty s platností na rok 2020/2021 a podle nových pravidel, která budou připravena a schválena do konce srpna 2020, budou vydávány až od září 2020.

Ceník za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005

Rada města Loket na své 16. schůzi dne 20.5.2020 schválila úpravu ceníku za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005, ve kterém je upravena platnost parkovacích karet a navýšeny maximální sjednané ceny parkování vybírané prostřednictvím parkovacích automatů. Tento ceník nahrazuje ceník ze dne 30. května 2018.

Ceny parkovacích karet dle tohoto ceníku se oproti stávajícím cenám pro rok 2019/2020 nemění. Došlo však k navýšení ceny parkovného v parkovacím automatu a to na 40,-/hod. Cílem je omezení parkování turistů na náměstí a jejich přesun na parkoviště u benzinové pumpy.

Parkovné

Cena / doba

Poznámka

Parkovací automat

40 Kč /1 hodina (denně 8:00 – 22:00)

Celodenní 300 Kč (od 6. hodiny)

Parkovací karta -stání vozidla osob s trvalým pobytem na území města Loket (mimo oblasti vymezené Nařízením č. 3/2005)

300 Kč /rok

2 hodiny

Karta je platná pouze v kombinaci s parkovacími hodinami

Parkovací karta pro vozidlo osoby s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005

1. vozidlo 50 Kč / rok

2. a další vozidlo 2000 Kč/ rok

určuje se dle počtu vozidel osob žijících ve společné domácnosti

Parkovací karta pro

vozidlo ostatní fyzické

osoby, právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné

2000 Kč/ rok

 

Parkovací karty pro návštěvníky,

bez uvedení RZ

2000 Kč/ rok

Lze vydat osobám

s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005 a osobám podnikajícím ve  správním  obvodu  města  Loket

 

Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti

 Rada města Loket na své 15. schůzi dne 13. 5. 2020 schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti se společností SPEL, a.s., což je česká firma řešící projekty dopravní telematiky. Pro tzv. chytrá města dodává platformu Smart4City, která obsahuje i modul pro detekci obsazenosti parkovacích míst. SPEL má zájem rozšířit svá řešení monitoringu parkujících vozidel i na oblasti, kde jednotlivá parkovací místa nejsou na komunikaci označena, například v památkových zónách historických měst.

Město Loket a SPEL, a.s. se dohodli na spolupráci při pilotním projektu „Online monitoring vozidel a určení počtu zbývajících volných parkovacích míst“. Cílem projektu je najít optimální řešení pro spojení detekce parkujících vozidel a stanovení počtu zbývajících volných parkovacích míst v určené ploše. Dále bude testován přínos moderní technologie pro ochranu veřejného prostoru, efektivnější regulaci a využívání parkovacích míst na náměstí. Projekt by měl také mít pozitivní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu v centru města. Pro pilotní projekt budou použity kamery s online detekcí vozidel a budou umožňovat nastavení jednotlivých zón detekce, detekci přítomnosti parkujícího nebo odstaveného vozidla v dané zóně, přenos dat o počtu vozidel v zónách v reálném čase na server a určení počtu zbývajících volných míst. Kamery budou v rámci pilotního projektu v provozu po dobu 3 měsíců. Zahájení provozu bude nejdéle do 15. června 2020.

Na základě vyhodnocení výstupů z projektu bude navržen ideální způsob detekce parkujících vozidel a informování obyvatel města a jeho návštěvníků o obsazenosti náměstí, a pokud to bude možné i přilehlého centra.

Příprava nového Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Město Loket připravuje aktualizaci Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích, které by mělo vstoupit v platnost nejpozději od září tohoto roku. Ve věci parkování také plánujeme veřejné projednání, o jehož termínu Vás budeme v předstihu informovat. Cílem přípravy nového nařízení je zejména omezení parkování turistů na náměstí a vlastníků více vozidel, tak aby bylo umožněno parkování zejména rezidentům a abonentům (podnikatelům). V rámci nového nařízení se také budeme snažit řešit parkování i v dalších částech města, které jsou parkováním turistů nejvíce ovlivněny. O připravovaných změnách vás budeme dále informovat.

Přečíst »21.5.2020

18. sezóna cyklodopravy v Karlovarském kraji zahájena!

18. sezóna cyklodopravy v Karlovarském kraji zahájena!

 

Město Loket se finančně podílí na projektu CYKLODOPRAVA, který již 18. rokem zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Provoz cyklodopravy v rámci systému CykloEGRENSIS je jediným uceleným systémem přepravy cyklistů a jízdních kol cyklobusy v Karlovarském kraji. Na níže uvedených trasách však přepravují i turisty a ostatní cestující.

V nabídce je pět základních tras

Červená - Cyklostezkou Ohře do Krušných hor Modrá - Mezi Střelou a Vladařem Oranžová - Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz Žlutá - Porolavím k Blatenskému příkopu Azurová - Lázeňská

Odjezdová stání najdete na autobusových nádražích v Chebu, Sokolově, Kraslicích a Karlových Varech – terminálu.

Přepravné za jízdní kolo činí 25 Kč, za elektrokolo 35 Kč. Jízdenky na cyklolinky lze zarezervovat prostřednictvím předprodeje AMS. Pravidelným cyklistům a turistům je k dispozici možnost zakoupit si ve všech přepravních kancelářích Cyklokartu systému CykloEgrensis za cenu 699 Kč, která jim přinese výraznou finanční úsporu na celé období. Cyklokarta je platná na neomezený počet jízd pro jednu osobu v období od 16.5.2020 do 28.9.2020. Jednou z mnoha výhod je například její přenositelnost, což znamená, že ji může využít i jiná osoba v každý provozní den cyklobusů. Po předložení jízdenky za přepravu jízdního kola z cyklobusu z téhož dne bude poskytnuta sleva 25,- Kč z jízdenky pro dospělého na lodní dopravu v Lokti. O dalších výhodách cestování s cyklokartou a v rámci systému Cykloegrensis, ceníky jízdného, podrobné rozpisy tras a další potřebné informace se dozvíte na https://www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html

Přečíst »15.5.2020

Nové propagační materiály

Nové propagační materiály

Vážení provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb v Lokti,

nabízíme Vám nové  propagační materiály o městě a kraji, které si můžete každý den vyzvednout na matrice v 1. patře.

po - st 7.00 - 18.00 hod.

út - čt  7.00 - 15.00 hod.

pá        7.00 - 14.30 hod.

Přečíst »12.5.2020

Linka č. 23 z Karlových Varů do Lokte a zpět je od 1.5.2020 v provozu!

Linka č. 23 z Karlových Varů do Lokte a zpět je od 1.5.2020 v provozu!

Vážení spoluobčané a návštěvníci města, dovolujeme si Vás informovat, že je již v provozu linka MHD Karlovy Vary č. 23.

7.5.2020

75. výroční konce 2. světové války v Evropě - 8. května 2020

8. května 2020 si v Evropě připomínáme 75. výročí konce 2. světové války. Úterý před 75 lety znamenalo pro příslušníky americké armády na Sokolovsku první den míru.
V Lokti došlo k významnému aktu.

V 9 hodin ráno se na velitelství CCA 9. obrněné divize v hotelu Bílý kůň dostavil gen. dělostřelectva Herbert Osterkamp, velitel německého XII. armádního sboru, aby zde podepsal oficiální kapitulaci všech svých jednotek v oblasti od Chemnitz po Mariánské Lázně. Po jeho příjezdu začal akt podepsání kapitulace za přítomnosti velitele CCA plukovníka Thomase Harrolda a brig. generála George Taylora, Melvina Goerse a dalších. gen. Osterkamp potvrdil vůli vzdát se se všemi svými jednotkami a podepsal kapitulační listiny. Měl sice k jejich znění výhrady, ale v podstatě mu to nebylo nic platné. Například když mu gen. Taylor začal diktovat místo podepsání a řekl slovo „Czechoslovakia“, gen. Osterkamp se zarazil a trval na slově Sudetenland. „Ne, zde není Sudetenland, zde je Československo“, trval na svém gen. Taylor.
Zdroj: BRUŽEŇÁK, Vladimír. Květen bez šeříků: konec 2. světové války na Sokolovsku a v jeho nejbližším okolí. Cheb: Svět křídel, 2013. ISBN 978-80-87567-27-2. V této publikaci si můžete přečíst více o událostech konce 2. světové války na Sokolovsku.
Události konce 2. světové války a kapitulace části německých vojsk na našem území si připomeneme v Lokti v září letošního roku (kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru musel být termín události přesunut z května na září). Díky úspěšné žádosti o grant od Velvyslanectví USA, kde Město Loket získalo na tuto akci 7500 USD se bude konat akce Den vojenství, jehož součástí budou kromě rekonstrukce události podepsání kapitulace něm. vojsk na náměstí k vidění dobové vojenské tábory, k poslechu bude hrát hudba 30. – 40. let a Městská knihovna Loket nabídne zájemcům tematické přednášky. Součástí akce bude také vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a soutěž. O konkrétním termínu a programu akce vás budeme informovat.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Prodloužení platnosti parkovacích karet

Vážení spoluobčané, rada města Lokte na schůzi dne 29.4. schválila prodloužení platnosti parkovacích karet na náměstí do konce září 2020 a to v souvislosti s nařízením vlády, které od zahájení nouzového stavu do 27. 4. 2020 rušilo placené zóny parkování (netýká se vyhrazených parkovacích míst ve Sportovní a Mírové ulici).
 

Zároveň v souladu s platným nařízením města zahájilo výběr parkovného pomocí parkovacích automatů a to jak na náměstí, tak na odstavné ploše o benzínové pumpy.

Znovu upozorňujeme, že v souladu s platným nařízením města si mohou občané města pořídit parkovací karty, které jim v kombinací s parkovacími hodinami umožní parkování na náměstí a na odstavné ploše po dobu dvou hodin zdarma a to celoročně a nemusejí pak platit parkovné do parkovacího automatu.

5.5.2020

Technické služby Loket s.r.o. od 1 . 4. provozují parkovací automaty na náměstí a odstavnou plochu u benzínové pumpy

Technické služby Loket s.r.o. od 1 . 4. provozují parkovací automaty na náměstí a odstavnou plochu u benzínové pumpy

Vážení spoluobčané, od 1. 4. 2020 provozují parkovací automaty na náměstí a odstavnou plochu u benzínové pumpy (P1) Technické služby Loket s. r. o. (více informací zde https://www.tsloket.cz/?page=parkoviste). Pro držitele parkovacích karet se v této souvislosti nic nemění a parkování pro ně je jak na náměstí tak na ploše P1 zdarma. Zároveň v souladu s nařízením vlády nebude po dobu nouzového stavu na náměstí ani na odstavné ploše vybíráno parkovné za krátkodobé stání.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj