Město Loket

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Náklady vynaložené na odpadové hospodářství městem Loket v roce 2022 byly 3 263 942 Kč. Příjmy od fyzických osob a podnikatelů byly 2 809 556 Kč. Za separované odpady od a.s. EKO KOM město obdrželo příspěvek 678 020 Kč, za elektroodpad od Asekolu a.s. a Elekrowinu a.s. příspěvek 35 929 Kč.

V příloze: Množství odpadů v tunách podle jednotlivých komodit v Lokti

 

Upozorňujeme, že zákon o odpadech stanovuje, že v roce 2025 musí obec zajistit, aby oddělovaně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily 60 %. Nyní je to bohužel pouze 30, 49 %. Je nutné zodpovědněji třídit.

Tak jako v předchozím roce poplatek za odvoz odpadu platí SVJ, pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci, podle počtu obyvatel bydlících v nemovitosti. Výše poplatku se stanovuje nadále podle objednaného objemu svozových nádob a počtu bydlících obyvatel v nemovitosti. Nádoba i po naplnění, musí být uzavřená. Odpad u nádoby nebude odvezen, je černou skládkou. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,50 Kč. U neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem 60 l/měsíc, ze kterého je poplatek vypočten. Za neobydlenou nemovitost tak zaplatí vlastník nemovitosti 30 Kč/měsíc, tj. 360 korun za rok. Poplatek je splatný jednorázově a to do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Město Loket obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, stanovuje, jak třídit komunální odpady a kam je lze předávat. Tato informace je zveřejněna i v odpadovém kalendáři města Loket a vše lze dohledat na webových stránkách Městského úřadu Loket. Připomínáme, že každý je povinen roztřídit svůj odpad podle jednotlivých druhů a kategorií, odkládat odpad na určená místa, případně ve stanovených termínech a nepřeplňovat nádoby na odpad. Do nádoby smí být dáno jen takové množství odpadu, aby ji bylo možné uzavřít (odložení odpadu mimo nádoby je založením černé skládky). Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob (papír, lepenka - vývoz každý pátek, plasty, PET obaly, plechovky - vývoz každý čtvrtek, sklo - vývoz 1x za měsíc v pátek /červen, červenec a srpen – vývoz 1 x za 14 dní/, bio odpad - vývoz každou středu v době od 1. 4. do 30. 11.). Sběrné nádoby na shromažďování použitého rostlinného oleje z domácností jsou umístěny u stanovišť se separovanými odpady: ve Sportovní ulici u č.p. 584 - prodejna potravin, v Mírové ulici u garáží, v Řeznické ulici u hotelu Bílý kůň, v Sokolovské ulici u č.p. 565, v ulici ČSA u čp. 439, v Nadlesí u č.p. 55. Jedná se o 240l popelnice s vyvrtanými kulatými výřezy. V Mírové ulici u garáží u kontejneru na elektroodpad, ve Sportovní ulici u objektu č.p. 584 (prodejna potravin) a v Řeznické ulici (u hotelu Bílý kůň) jsou umístěny tři kontejnery na nepotřebný textil. Objemný odpad je komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad. Je svážen 3 x ročně (leden, duben a říjen. Občané města Loket (po předložení platného OP) mohou celoročně (dle provozní doby) odevzdávat vybrané odpady z domácností (např. objemné odpady, nebezpečné odpady, elektro odpady, textil, oleje, kovy, atd.) ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u objektu č.p. 580.   

V roce 2022 se podařilo vytřídit 30,49 % z celkového množství odpadů. Málo se třídí, do nádob na separované odpady, jsou často odkládány odpady, které tam nepatří např. do skla drátosklo, porcelán, autoskla apod. Sklo je sváženo přímo výrobci do sklárny a vzhledem k tomu, že z rozbitého skla porcelán vyndat nelze, jsou často takto znečištěné celé kontejnery vyváženy na skládku. Tvrdé kartonové krabice jsou dávány do nádob nerozřezané, i s plastovými pytlíky a polystyreny. Často jsou dány jen k nádobám, kde do nich prší a znečišťují veřejná prostranství. Do bio odpadu jsou dávány i plastové pytle, v kterých byl bio odpad donesen. Plasty nejsou sešlapávány. Stále máme co zlepšovat.

Přečíst »18.5.2023

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti

Vážení spoluobčané, nájemci parkovacích míst vymezených na centrálním parkovišti, pozemcích p. č. 880/4 a p. č. 880/5 v k. ú Loket, na ploše a pod střechou v ulici Sportovní.

Sdělujeme Vám, že z důvodu zvýšení ochrany a kontroly celého centrálního parkoviště v ulici Sportovní v Lokti, bude od 1. 9. 2023 zprovozněn nainstalovaný kamerový systém, umožňující rozpoznání registračních značek vozidel při vjezdu a výjezdu z parkoviště.

Vzhledem k tomu, že nynější Vámi používané čipové zařízení přestane být k tomuto datu funkční, je třeba, aby každý nájemce parkovacího místa vymezeného na centrálním parkovišti, který má platně uzavřenou nájemní smlouvu s městem Loket písemně oznámil, nejpozději do 15. 8. 2023 na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, registrační značku motorového vozidla, které bude na parkovišti parkovat. Ke každému parkovacímu místu bude přiřazena pouze jedna registrační značka motorového vozidla, tzn. jeden nájemce, jedno místo, jedna registrační značka.

Svou registrační značku nám můžete také písemně oznámit na e-mailovou adresu: v.slamova@loket.cz

 

předmět: RZ

textová část: parkovací místo číslo; registrační značka motorového vozidla; jméno a příjmení nájemce; bydliště; telefonní číslo.

 

Dále Vám sdělujeme, že je nutné, aby každý nájemce parkovacího místa osobně odevzdal a podepsal předání nefunkčního čipového zařízení na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, a to v termínu od 1.  9. 2023 do 30.  11. 2023.

Po uplynutí uvedeného termínu budeme požadovat po nájemcích, kteří čipové zařízení neodevzdali, uhrazení částky 600 Kč bez DPH.

Přečíst »18.5.2023

Akce ke Dni matek - Dvorana

Akce ke Dni matek - Dvorana

Ke Dni matek připravil kulturní dům Dvorana akci  - zlevněné vstupné 200,-!! 

Přečíst »15.5.2023

Vyčištěná řeka Ohře - poděkování

Vyčištěná řeka Ohře - poděkování

Dne 15.4.2023 proběhlo každoroční čištění řeky Ohře. V letošním ročníku se uklízely oba břehy řeky Ohře díky dvěma partám. Celkem 76ti účastníkům se podařilo sesbírat přes 40 pytlů odpadu, který se za rok záhadným způsobem do okolí řeky vždycky dostane. Všem, kteří se zúčastnili akce, díky které je Loket krásným místem na příjemnou procházku, děkujeme.

Zápis do ZUŠ Loket

Zápis do ZUŠ Loket

ZUŠ Horní Slavkov zve nové žáky na školní rok 2023/2024. 

Nabízené obory: HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ, KERAMIKA, TANEČNÍ, LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ

Přečíst »27.4.2023

Blokové čištění v Lokti

Blokové čištění v Lokti

Ve dnech 25.4. - 26.4. 2023 v době od 07:00 - 15:00 hodin, se bude provádět blokové čištění komunikací a chodníků. Žádáme o dodržování instalovaného dopravního značení.

Přečíst »19.4.2023

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Milí občané, přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné prožití velikonočních svátků.

Ing. Zdeněk Bednář, starosta města

ZRUŠENO

ZRUŠENO

Z důvodu nemoci účinkujících se ruší vystoupení Tribute2Headhunters 01. 04. 2023

 

Všem se velice omlouváme

Přečíst »30.3.2023

Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře

I letos se budou čistit břehy podél řeky Ohře. Přijďte všichni, kteří máte chuť udělat něco pro životní prostředí a tím pádem i sami pro sebe.

Současně se budou uklízet dva úseky: 

ÚSEK I. - od bývalého kostela sv. Jana Křtitele do kempu (pořadatel Město Loket)

Sraz v sobotu 15. 04. 2023 v 10 hod. před radnicí MÚ Loket. Pro bližší informace sledujte web města Loket a FB Město Loket oficiální profil

ÚSEK II. - Sportovní ulice až k "Loděnici" (pořadatel Petr Adamec a Piráti Loket)

Sraz v sobotu 15. 04. 2023 v 10 hod v amfiteátru. 

 

Pro všechny účastníky budou zajištěny ochranné pomůcky a pytle a drobná svačina. 

Na závěr si opečeme špekáčky v přírodním divadle. 

 

Předem děkujeme všem, kterým není čistota řeky a jeho okolí lhostejná. Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou MAS Sokolovsko.

Přečíst »23.3.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj