Město Loket

Aktuality k problematice parkování v centru

Jak jsme již podrobně informovali v květnovém vydání Loketských listů, dochází postupně ke změnám podmínek pro parkování v centru města. Jednou z nich je změna nájemce parkovacích ploch, od 1. 4. 2020 je spravují TS Města Loket s. r. o. S tím je spojena i četnější kontrola úhrady parkování (jak platnosti parkovacích karet, tak parkovacích lístků). V souvislosti s dalšími kroky regulace parkování v centru města a přípravou nového systému parkování, které by mělo zvýhodnit rezidenty centra a občany města, nyní předkládáme občanům další informace.

Prodloužení platnosti parkovacích karet vydaných dle Nařízení města Loket ze dne 3. března 2005 č. 3/2005

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, usnesení Vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 280 a usnesení Vlády České republiky ze dne 31. března 2020 č. 352, kterými byla zakázána ode dne 16. března 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Rada města Loket schválila na své 14. schůzi dne 29.4.2020  prodloužení platnosti parkovacích karet na rok 2019/2020 z 30. června 2020 na 30. září 2020. To znamená, že držitelé parkovacích karet, kteří si je zakoupili před vydáním tohoto usnesení, mají automaticky prodlouženou platnost do 30.9.2020.

Žadatelé, kteří budou žádat o vydání parkovací karty v období od 1.6. -30.8.2020, si mohou kartu zakoupit za poměrnou část sjednané ceny(neplatí pro parkovací karty za 50 Kč) za každý kalendářní měsíc platnosti parkovací karty (viz příklad), tedy za období od 1.6. – 30.9.2020. Nové parkovací karty s platností na rok 2020/2021 a podle nových pravidel, která budou připravena a schválena do konce srpna 2020, budou vydávány až od září 2020.

Ceník za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005

Rada města Loket na své 16. schůzi dne 20.5.2020 schválila úpravu ceníku za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005, ve kterém je upravena platnost parkovacích karet a navýšeny maximální sjednané ceny parkování vybírané prostřednictvím parkovacích automatů. Tento ceník nahrazuje ceník ze dne 30. května 2018.

Ceny parkovacích karet dle tohoto ceníku se oproti stávajícím cenám pro rok 2019/2020 nemění. Došlo však k navýšení ceny parkovného v parkovacím automatu a to na 40,-/hod. Cílem je omezení parkování turistů na náměstí a jejich přesun na parkoviště u benzinové pumpy.

Parkovné

Cena / doba

Poznámka

Parkovací automat

40 Kč /1 hodina (denně 8:00 – 22:00)

Celodenní 300 Kč (od 6. hodiny)

Parkovací karta -stání vozidla osob s trvalým pobytem na území města Loket (mimo oblasti vymezené Nařízením č. 3/2005)

300 Kč /rok

2 hodiny

Karta je platná pouze v kombinaci s parkovacími hodinami

Parkovací karta pro vozidlo osoby s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005

1. vozidlo 50 Kč / rok

2. a další vozidlo 2000 Kč/ rok

určuje se dle počtu vozidel osob žijících ve společné domácnosti

Parkovací karta pro

vozidlo ostatní fyzické

osoby, právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné

2000 Kč/ rok

 

Parkovací karty pro návštěvníky,

bez uvedení RZ

2000 Kč/ rok

Lze vydat osobám

s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005 a osobám podnikajícím ve  správním  obvodu  města  Loket

 

Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti

 Rada města Loket na své 15. schůzi dne 13. 5. 2020 schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti se společností SPEL, a.s., což je česká firma řešící projekty dopravní telematiky. Pro tzv. chytrá města dodává platformu Smart4City, která obsahuje i modul pro detekci obsazenosti parkovacích míst. SPEL má zájem rozšířit svá řešení monitoringu parkujících vozidel i na oblasti, kde jednotlivá parkovací místa nejsou na komunikaci označena, například v památkových zónách historických měst.

Město Loket a SPEL, a.s. se dohodli na spolupráci při pilotním projektu „Online monitoring vozidel a určení počtu zbývajících volných parkovacích míst“. Cílem projektu je najít optimální řešení pro spojení detekce parkujících vozidel a stanovení počtu zbývajících volných parkovacích míst v určené ploše. Dále bude testován přínos moderní technologie pro ochranu veřejného prostoru, efektivnější regulaci a využívání parkovacích míst na náměstí. Projekt by měl také mít pozitivní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu v centru města. Pro pilotní projekt budou použity kamery s online detekcí vozidel a budou umožňovat nastavení jednotlivých zón detekce, detekci přítomnosti parkujícího nebo odstaveného vozidla v dané zóně, přenos dat o počtu vozidel v zónách v reálném čase na server a určení počtu zbývajících volných míst. Kamery budou v rámci pilotního projektu v provozu po dobu 3 měsíců. Zahájení provozu bude nejdéle do 15. června 2020.

Na základě vyhodnocení výstupů z projektu bude navržen ideální způsob detekce parkujících vozidel a informování obyvatel města a jeho návštěvníků o obsazenosti náměstí, a pokud to bude možné i přilehlého centra.

Příprava nového Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Město Loket připravuje aktualizaci Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích, které by mělo vstoupit v platnost nejpozději od září tohoto roku. Ve věci parkování také plánujeme veřejné projednání, o jehož termínu Vás budeme v předstihu informovat. Cílem přípravy nového nařízení je zejména omezení parkování turistů na náměstí a vlastníků více vozidel, tak aby bylo umožněno parkování zejména rezidentům a abonentům (podnikatelům). V rámci nového nařízení se také budeme snažit řešit parkování i v dalších částech města, které jsou parkováním turistů nejvíce ovlivněny. O připravovaných změnách vás budeme dále informovat.

21.5.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj