Město Loket

Provoz mateřské školy v Lokti bude obnoven 18.5.2020

Vážení rodiče,

obě naše MŠ budou otevřeny od 18. 5. 2020.

MŠMT vydalo dokument, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Dle tohoto dokumentu jsou podmínky pro otevření a provoz naší MŠ následující:

Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tato prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy, nebo je vyplnit předem (formulář je dostupný na stránkách školy www.msloket@seznam.cz, nebo v obou MŠ).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Pokud se rozhodnete Vaše dítě do MŠ umístit, budou platit následující organizační a hygienické pokyny, které mohou být měněny s ohledem na další vývoj situace:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

  • Doporučujeme přicházet do MŠ s časovým předstihem s ohledem na plynulý příjem dětí. V 8.00 hod. musí být děti přítomné ve třídě.

 

V prostorách mateřské školy:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při vstupu do MŠ je doprovázející osoba (nedoporučujeme osobu nad 65 let – riziková skupina) povinna použít připravenou dezinfekci na ruce. Dítě si musí důkladně umýt ruce vodou a mýdlem neprodleně po přezutí a převlečení (nebude používat dezinfekci).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Pokud budou v šatně dětí přítomny již dvě děti s doprovodem, prosíme, vyčkejte venku, až se šatna uvolní.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Dítě musí mít v šatně v podepsané plastové krabičce podepsanou roušku pro případ náhlých příznaků COVID  - 19 (např. horečka) u kteréhokoliv dítěte nebo zaměstnance MŠ.

 

  • Při příchodu může být dítěti změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Do MŠ je zakázáno přinášet jakékoliv hračky.
  • V MŠ budou dodržovány hygienické zásady dle dokumentu vydaném MŠMT.
  • Stravování bude zajištěno v běžné podobě s menšími organizačními změnami.
  • Předškolní výchova nebude v době do 30. 6. 2020 povinná.
  • Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci květnu bude stanovena částkou 211,- Kč, v měsíci červnu 400,- Kč. Děti, které MŠ v uvedených měsících nebudou navštěvovat, úplatu za předškolní vzdělávání hradit nebudou.
  • Podmínky k čerpání OČR – sledujte aktuální informace Ministerstva práce a sociálních věcí

 

  • Z provozních důvodů (objednání potravin aj.), prosím nahlaste do úterý 12. 5. 2020, zda Vaše dítě bude MŠ navštěvovat. (msloket@seznam.cz, nebo v pracovní dny v době od 7.00 – 11.00 hod. na tel.: 352 684 022)

 

Děkujeme za spolupráci a nadále sledujte aktuální informace o vývoji situace.

                                                                                                                     

V Lokti 7. 5. 2020                                                                            Jana Koudelková, řed. MŠ Loket

7.5.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj