Město Loket

Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.

Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.
Společnost Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., která má s městem Loket uzavřenou smlouvu na zajištění spojů mezi městem Loket a Karlovy VA, rozšiřuje provoz linky č. 421304 (Karlovy Vary - Loket - Sokolov - Františkovy Lázně) a zavádí od 1.5.2021 dva páry spojů v celé trase, tj. z Karlových Varů přes Loket až do Františkových Lázní. Spoje budou jezdit každou sobotu – odjezdy z Lokte jsou v 10:09 a 14:54 hodin, zpět z Františkových Lázní v 11:05 a 15:50 hodin. Věříme, že tato služba pomůže jak občanům, tak turitickému ruchu obou měst v této složité době.
Přečíst »21.4.2021

Svoz objemných odpadů

Svoz objemných odpadů

Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová

budou kontejnery přistaveny v pátek 16. dubna a odvezeny v sobotu 17. dubna 2021 po 15 hodině:

v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku)

v ulici Mírová   

Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v sobotu 17. dubna 2021 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).

Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 17. dubna 2021 do 9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby na směsný komunální odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, koberce, umyvadla, vany, WC mísy atd.). Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou likvidovány.

Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky (nebudou odvezeny) a bude postiženo jako přestupek.

Další termín svozu objemných odpadů je plánován na říjen 2021.

 

SVOZ ELEKTRO ODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

(pouze pro fyzické osoby) se koná

v sobotu 24. dubna 2021

 

Finské domky - u autobusové zastávky                                                           14:00 - 14:15 hod.

Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)               14:20 - 14:35

ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č.p. 439)                                                  14:40 - 14:55

Sportovní ul. - sídliště u kotelny č.e. 134                                                        15:00 - 15:15

Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ                                                 15:20 - 15:35

Revoluční ul. - u č.p. 219 (bývalá restaurace Za vodou)                               15:40 - 15:55

Údolí - u autobusové zastávky                                                                           16:00 - 16:15

Nadlesí - u č.p. 55 (bývalá prodejna)                                                                16:25 - 16:40

Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č.p. 565                                           16:50 - 17:05

 

„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd.

Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má možnost po předložení platného občanského průkazu, předat svozové společnosti, výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky (max. 4 ks na osobu).

„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u čp. 580 (dle provozní doby). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů umístěných v ulicích Mírová u telefonní budky a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý kůň. V radnici za vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na dálková ovládání, atd.) na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní (u p. Staška) a v základních školách.

 

Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33

 

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ od 12. 4. 2021vycházející z Mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 a z jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021

 

MŠ Tyršovo

bude otevřena jedna třída pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním

MŠ Sportovní

budou otevřeny dvě třídy

jedna pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (dolní)

druhá třída pro děti IZS a vybraných profesí (viz. níže) společně pro děti z MŠ Tyršovo i Sportovní dohromady

 

maximální počet v jedné třídě je 15 dětí

 

Povinné testování 2x týdně (testy LEPU – odběr z nosu) se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Dítě nebude k testování nuceno, ale testování je podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude jeho absence omluvena.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí rovněž u dětí, které byly testovány na odběrovém místě  s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin a písemně jej doloží.

 

Dětem IZS a vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

Vybrané profese

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Organizace testování v MŠ:

Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě první den příchodu dítěte do MŠ.

V den testování musí mít dítě při vstupu do MŠ roušku, při negativním výsledku pobývá v MŠ již bez roušky. Roušku musí mít dítě v sáčku v šatně pro případ náhlých příznaků COVID – 19, či vycházek do zastavěných oblastí.

Po příchodu zákonný zástupce (či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) obdrží testovací sadu a podle pokynů provede test dítěti u připravených stolků, který trvá přibližně 20 minut. V šatně mohou být současně pouze dvě testované děti. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi 1,5 metru. Prosíme, počítejte proto s časovou rezervou, v 8.00 hod. se jako obvykle uzavírá docházka dětí.

Po negativním výsledku testu může být dítě přijato do MŠ.

V případě pozitivního výsledku testu obdrží z MŠ potvrzení a bude ihned informovat dětského lékaře.

 

Věříme, že společně vše zvládneme                          Jana Koudelková

a kolektiv MŠ Loket

https://www.msloket.cz/

Na viděnou!

Na viděnou!

Na viděnou!

Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v našem městě.

 

Série plakátů obsahuje v deseti QR kódech devět hudebních dárků a jeden vzkaz. Tyto plakáty naleznete v našem městě na několika místech: Dvory, Nadlesí, Údolí, Revoluční ulice, Sportovní ulice, Mírová ulice, autobusová zastávka u benzínky, autobusová zastávka Sokolovská, amfiteátr, u tělocvičny ČSA a ulice Rooseveltova.

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.

Potkat se s plakáty bude možné od dubna i  v našem městě, které se připojilo k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony Orchestra připravil.

Přečíst »30.3.2021

Oznámení o úmrtí bývalého starosty města

Oznámení o úmrtí bývalého starosty města
Vážení spoluobčané, Lokeťáci, kamarádi, bohužel Vám musíme oznámit velmi smutnou zprávu. Dnes v noci nás opustil Jarda Hlavsa, tatínek, dědeček, starosta, muzikant, lesník, člověk s obrovským talentem a s obrovským srdcem. Všichni, kdo jste Jardu znali, tak víte, že vše co dělal, dělal na plno, byl ochotný se pro druhé a jako starosta i pro město obětovat. I díky němu je město Loket takové jaké je a já si toho hrozně moc vážím. Hodně jsme se toho od něj naučili a určitě nejen my. Jardo, kamaráde, budeš nám všem moc chybět a nejvíc Tvojí rodině a proto upřímnou soustrast. Nezapomene na Tebe.
Přečíst »20.3.2021

Bezplatná telefonní psychoterapeutická pomoc pro občany

Bezplatná telefonní psychoterapeutická pomoc pro občany

Nabídka služby Terapeutické linky Sluchátko.  K dispozici je  všem, kdo v dnešní době pociťují psychickou nepohodu nebo potřebují terapii, která jim teď není dostupná. Mohou to být  rodiče s dětmi na distanční výuce, senioři zavření doma nebo v domovech pro seniory, naši kolegové v pomáhajících profesích, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb, pedagogové nebo i přetížení zaměstnanci státních služeb.

Přečíst »15.3.2021

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozvat na on-line setkání ve věci připravované vyhlášky řešící noční klid a s ní souvisejícím tzv. tržním řádem, který upravuje otevírací dobu předzahrádek restaurací. Současná vyhláška v podstatě ve vybrané dny (v termínech konání koncertů, vinobraní, motokrosu, silvestra a pod.) říká, že v tyto dny se noční klid nevymezuje. Návrh nové vyhlášky upravuje noční klid tak, že nevymezuje tyto konkrétní dny v roce, ale říká, že v letní sezóně v pátek a sobotu od 1. 5. do 30. 9. se noční klid vymezuje od 23:00 do 6:00. Tj. nebude to jako v současné době, že téměř každý víkend noční klid vymezen nebyl, ale naopak bude jasně stanoven. Se stejnými časy bude pracovat i navržený tržní řád. Protože si uvědomujeme, že na noční klid jsou různé názory, chceme toto probrat i s Vámi. Abychom umožnili vyjádření co nejvíce občanům a zároveň neohrožovali zdraví, rozhodli jsem se "setkání" uspořádat online. Termín online setkání je 16. 3. 2021 od 18:00 na platformě Google meet na tomto odkazu: https://meet.google.com/nfi-rztp-qgz (pro účast na online setkání není potřeba mít nainstalovaný žádný program). Petr Adamec, starosta
Přečíst »15.3.2021

Soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19

Soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19

Vážení přátelé, Fakultní nemocnice Olomouc vydala soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19. Pokud víte o někom, komu by materiál pomohl a nemá možnost si jej přečíst na počítači, nebo vytisknout, dejte vědět, rádi jej v knihovně vytiskneme a předáme.

Hodně zdraví přeje Městská knihovna Loket.

https://1gr.cz/.../14A210310_STK_001_FNOL_Monostirehabi.pdf

Přečíst »11.3.2021

Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů

Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů

Loket je krásný a nesmírně fotogenický v každé roční době, ve dne i v noci. Hrad, most, kostel, park, náměstí i podhradí, panoramatické snímky města i jeho dominant z „Loketských vyhlídek“. Nezkrášlené i v rozličných úpravách je hojně prezentují profesionální i amatérští fotografové z Lokte i okolí nejen na svých facebookových profilech, ale také ve fotograficky či turisticky zaměřených skupinách a nezřídka získávají zasloužená uznání a chválu. Hledáček fotografů občas zaostří i na neobvyklé cíle. Detaily staveb, uličky, dvorky, lesní pěšinky, zákoutí, která zůstávají na první pohled návštěvníků i obyvatel Lokte bez povšimnutí, přestože v sobě ukrývají půvab starých časů či nedávnou proměnu. A právě tyto cíle budou v roce 2021 hlavním motivem soutěže amatérských fotografů. Město Loket vyhlašuje fotografickou soutěž pro amatérské fotografy –Loketská zákoutí.

PŘEDMĚT ZÁJMU:
Zachyťte fotoaparátem neobvyklá místa ve městě i okolní přírodě – detaily i větší celky, stavby, odpočinková místa, zákoutí uliček atd.
Termín konání soutěže: Březen – listopad 2021
PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• Soutěž je otevřená pro každého amatérského fotografa (člověk, který fotí pro radost a zájem, nikoli pro výdělek) ve věku od 15 let.
• Soutěžící se může přihlásit do soutěže opakovaně (tj. může zaslat celkem 9 fotografií (1 za každý soutěžní měsíc) a získat tak body do celkového hodnocení, které proběhne v listopadu 2021.
Průběžné body získává každý soutěžící za počet „To se mi líbí“, body se sčítají.
Fotografie je možné vždy do 10. dne v měsíci poslat na adresu fotosoutezloket21@gmail.com buď přímo, nebo na tuto adresu zaslat odkaz na „úložnu“, kde si ji pořadatelé mohou stáhnout.
• Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, minimální velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.
• Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak výrazně upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny.
• Název vkládaného souboru musí obsahovat číslo měsíce (tj. od března = 3), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je prokládáno podtržítkem. Název souboru bude mít podobu následujícího příkladu:3_chajda v zahrádkářské kolonii_P.Novák.jpg. Do e-mailové zprávy zašlete také stručný popis fotografie – místo, kde byla pořízena, datum, krátká anotace.
• Doručené fotografie v daném měsíci (do 10.dne) budou vystaveny vždy v 1 souboru(albu) na oficiálních FB stránkách města Loket společně s jejich popisem (ovšem zatím bez uvedení autora), kde může veřejnost hlasovat o nejkrásnější foto měsíce formou „Like“ u každé fotografie. Hlasování bude probíhat vždy od 11. do 20. dne v měsíci.
• Vítězná fotografie měsíce (tedy snímek s nejvíce „To se mi líbí“) bude otištěna v následujících Loketských listech společně s popisem a jménem autora a bude zdobit také úvodní stránku FB města. Pozor! Počítají se pouze "Like" pod fotkami na FB města, nikoli u sdílených fotografií na jiných profilech!
• V listopadu 2021 bude soutěž uzavřena a 9 vítězných fotografií postoupí do velkého finále, z něhož stejným způsobem hlasování vzejde absolutní vítěz, který získá hlavní cenu – dárkový
balíček v hodnotě 1000 Kč a zveřejnění fotografie na titulní straně Loketských listů. Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny v lednových LL.

• Účastník soutěže musí být autorem přihlášené fotografie a musí vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva, která může poskytnout pořadateli soutěže (Město Loket) v případě výhry, a to
pro zveřejnění fotografií v Loketských listech, FB města a pro případné další uveřejnění (výstava, kalendář).
• Účastníci a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a to nejen v Loketských listech, ale i v jiných
propagačních materiálech spojených se soutěží nebo s Městem Loket, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.
• Všechny fotografie budou uveřejněny v galerii fotografií na webových stránkách města Lokte.
• Rádi bychom ze soutěžních fotografií (pokud jich budeme mít dostatek) uspořádali také malou výstavu a z vítězných fotografií připravili kalendář města Lokte na rok 2023.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj