Městský úřad Loket| Technické služby Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 

 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.
Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.
Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.
K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vodohospodářské infrastruktury.
To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.
„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“
sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.
Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Přečíst »22.5.2020

Aktuality k problematice parkování v centru

Jak jsme již podrobně informovali v květnovém vydání Loketských listů, dochází postupně ke změnám podmínek pro parkování v centru města. Jednou z nich je změna nájemce parkovacích ploch, od 1. 4. 2020 je spravují TS Města Loket s. r. o. S tím je spojena i četnější kontrola úhrady parkování (jak platnosti parkovacích karet, tak parkovacích lístků). V souvislosti s dalšími kroky regulace parkování v centru města a přípravou nového systému parkování, které by mělo zvýhodnit rezidenty centra a občany města, nyní předkládáme občanům další informace.

Prodloužení platnosti parkovacích karet vydaných dle Nařízení města Loket ze dne 3. března 2005 č. 3/2005

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, usnesení Vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 280 a usnesení Vlády České republiky ze dne 31. března 2020 č. 352, kterými byla zakázána ode dne 16. března 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Rada města Loket schválila na své 14. schůzi dne 29.4.2020  prodloužení platnosti parkovacích karet na rok 2019/2020 z 30. června 2020 na 30. září 2020. To znamená, že držitelé parkovacích karet, kteří si je zakoupili před vydáním tohoto usnesení, mají automaticky prodlouženou platnost do 30.9.2020.

Žadatelé, kteří budou žádat o vydání parkovací karty v období od 1.6. -30.8.2020, si mohou kartu zakoupit za poměrnou část sjednané ceny(neplatí pro parkovací karty za 50 Kč) za každý kalendářní měsíc platnosti parkovací karty (viz příklad), tedy za období od 1.6. – 30.9.2020. Nové parkovací karty s platností na rok 2020/2021 a podle nových pravidel, která budou připravena a schválena do konce srpna 2020, budou vydávány až od září 2020.

Ceník za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005

Rada města Loket na své 16. schůzi dne 20.5.2020 schválila úpravu ceníku za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005, ve kterém je upravena platnost parkovacích karet a navýšeny maximální sjednané ceny parkování vybírané prostřednictvím parkovacích automatů. Tento ceník nahrazuje ceník ze dne 30. května 2018.

Ceny parkovacích karet dle tohoto ceníku se oproti stávajícím cenám pro rok 2019/2020 nemění. Došlo však k navýšení ceny parkovného v parkovacím automatu a to na 40,-/hod. Cílem je omezení parkování turistů na náměstí a jejich přesun na parkoviště u benzinové pumpy.

Parkovné

Cena / doba

Poznámka

Parkovací automat

40 Kč /1 hodina (denně 8:00 – 22:00)

Celodenní 300 Kč (od 6. hodiny)

Parkovací karta -stání vozidla osob s trvalým pobytem na území města Loket (mimo oblasti vymezené Nařízením č. 3/2005)

300 Kč /rok

2 hodiny

Karta je platná pouze v kombinaci s parkovacími hodinami

Parkovací karta pro vozidlo osoby s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005

1. vozidlo 50 Kč / rok

2. a další vozidlo 2000 Kč/ rok

určuje se dle počtu vozidel osob žijících ve společné domácnosti

Parkovací karta pro

vozidlo ostatní fyzické

osoby, právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné

2000 Kč/ rok

 

Parkovací karty pro návštěvníky,

bez uvedení RZ

2000 Kč/ rok

Lze vydat osobám

s trvalým pobytem v oblastech vymezených Nařízením č. 3/2005 a osobám podnikajícím ve  správním  obvodu  města  Loket

 

Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti

 Rada města Loket na své 15. schůzi dne 13. 5. 2020 schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel na náměstí v Lokti se společností SPEL, a.s., což je česká firma řešící projekty dopravní telematiky. Pro tzv. chytrá města dodává platformu Smart4City, která obsahuje i modul pro detekci obsazenosti parkovacích míst. SPEL má zájem rozšířit svá řešení monitoringu parkujících vozidel i na oblasti, kde jednotlivá parkovací místa nejsou na komunikaci označena, například v památkových zónách historických měst.

Město Loket a SPEL, a.s. se dohodli na spolupráci při pilotním projektu „Online monitoring vozidel a určení počtu zbývajících volných parkovacích míst“. Cílem projektu je najít optimální řešení pro spojení detekce parkujících vozidel a stanovení počtu zbývajících volných parkovacích míst v určené ploše. Dále bude testován přínos moderní technologie pro ochranu veřejného prostoru, efektivnější regulaci a využívání parkovacích míst na náměstí. Projekt by měl také mít pozitivní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu v centru města. Pro pilotní projekt budou použity kamery s online detekcí vozidel a budou umožňovat nastavení jednotlivých zón detekce, detekci přítomnosti parkujícího nebo odstaveného vozidla v dané zóně, přenos dat o počtu vozidel v zónách v reálném čase na server a určení počtu zbývajících volných míst. Kamery budou v rámci pilotního projektu v provozu po dobu 3 měsíců. Zahájení provozu bude nejdéle do 15. června 2020.

Na základě vyhodnocení výstupů z projektu bude navržen ideální způsob detekce parkujících vozidel a informování obyvatel města a jeho návštěvníků o obsazenosti náměstí, a pokud to bude možné i přilehlého centra.

Příprava nového Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Město Loket připravuje aktualizaci Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích, které by mělo vstoupit v platnost nejpozději od září tohoto roku. Ve věci parkování také plánujeme veřejné projednání, o jehož termínu Vás budeme v předstihu informovat. Cílem přípravy nového nařízení je zejména omezení parkování turistů na náměstí a vlastníků více vozidel, tak aby bylo umožněno parkování zejména rezidentům a abonentům (podnikatelům). V rámci nového nařízení se také budeme snažit řešit parkování i v dalších částech města, které jsou parkováním turistů nejvíce ovlivněny. O připravovaných změnách vás budeme dále informovat.

Přečíst »21.5.2020

18. sezóna cyklodopravy v Karlovarském kraji zahájena!

18. sezóna cyklodopravy v Karlovarském kraji zahájena!

 

Město Loket se finančně podílí na projektu CYKLODOPRAVA, který již 18. rokem zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Provoz cyklodopravy v rámci systému CykloEGRENSIS je jediným uceleným systémem přepravy cyklistů a jízdních kol cyklobusy v Karlovarském kraji. Na níže uvedených trasách však přepravují i turisty a ostatní cestující.

V nabídce je pět základních tras

Červená - Cyklostezkou Ohře do Krušných hor Modrá - Mezi Střelou a Vladařem Oranžová - Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz Žlutá - Porolavím k Blatenskému příkopu Azurová - Lázeňská

Odjezdová stání najdete na autobusových nádražích v Chebu, Sokolově, Kraslicích a Karlových Varech – terminálu.

Přepravné za jízdní kolo činí 25 Kč, za elektrokolo 35 Kč. Jízdenky na cyklolinky lze zarezervovat prostřednictvím předprodeje AMS. Pravidelným cyklistům a turistům je k dispozici možnost zakoupit si ve všech přepravních kancelářích Cyklokartu systému CykloEgrensis za cenu 699 Kč, která jim přinese výraznou finanční úsporu na celé období. Cyklokarta je platná na neomezený počet jízd pro jednu osobu v období od 16.5.2020 do 28.9.2020. Jednou z mnoha výhod je například její přenositelnost, což znamená, že ji může využít i jiná osoba v každý provozní den cyklobusů. Po předložení jízdenky za přepravu jízdního kola z cyklobusu z téhož dne bude poskytnuta sleva 25,- Kč z jízdenky pro dospělého na lodní dopravu v Lokti. O dalších výhodách cestování s cyklokartou a v rámci systému Cykloegrensis, ceníky jízdného, podrobné rozpisy tras a další potřebné informace se dozvíte na https://www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html

Přečíst »15.5.2020

Aktuální informace o výuce v ZŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14. 5. 2020 v 15.00 hodin Vám zpřístupním již avizované ankety (přihlášky) k prezenčnímu vzdělávání ve školních skupinách, k odběru studeného obědového balíčku a k účasti na odpoledních aktivitách ve školní skupině. Budou přístupné do pondělí 18. 5. 2020 11.00 hodin, nebo do vyčerpání kapacity přihlášených, tj. 15 žáků.

Prosím Vás o dodržení termínu přihlašování, neboť na pozdější přihlášení, či přihlášení jiným způsobem, nebude moci být brán zřetel z důvodu nastavení chodu školy.


Připomínám, že aplikace Bakaláři pro mobilní zařízení ankety nezobrazuje. Proto je nutné se i z mobilních zařízení přihlašovat přes webový prohlížeč. Odkaz na Bakaláře najdete na webu naší školy. Ankety jsou dostupné po přihlášení jako rodič, ne jako žák.

Nemáte-li přístupové údaje do Bakaláře, zažádejte si na e-mail marketa.mullerova@zsloket.cz o vygenerování a zaslání nových údajů.

Někteří rodiče mne již oslovovali, že potřebují vygenerovat nové údaje, proto jsem přihlašování otevřela až ve čtvrtek od 15.00 hodin, abyste měli dostatek času na vyřízení potřebného.

Děkuji za pochopení a vyplnění anket. S pozdravem E. Grosmanová

14.5.2020

Nové propagační materiály

Nové propagační materiály

Vážení provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb v Lokti,

nabízíme Vám nové  propagační materiály o městě a kraji, které si můžete každý den vyzvednout na matrice v 1. patře.

po - st 7.00 - 18.00 hod.

út - čt  7.00 - 15.00 hod.

pá        7.00 - 14.30 hod.

Přečíst »12.5.2020

Provoz mateřské školy v Lokti bude obnoven 18.5.2020

Vážení rodiče,

obě naše MŠ budou otevřeny od 18. 5. 2020.

MŠMT vydalo dokument, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Dle tohoto dokumentu jsou podmínky pro otevření a provoz naší MŠ následující:

Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tato prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy, nebo je vyplnit předem (formulář je dostupný na stránkách školy www.msloket@seznam.cz, nebo v obou MŠ).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Pokud se rozhodnete Vaše dítě do MŠ umístit, budou platit následující organizační a hygienické pokyny, které mohou být měněny s ohledem na další vývoj situace:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Doporučujeme přicházet do MŠ s časovým předstihem s ohledem na plynulý příjem dětí. V 8.00 hod. musí být děti přítomné ve třídě.

 

V prostorách mateřské školy:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při vstupu do MŠ je doprovázející osoba (nedoporučujeme osobu nad 65 let – riziková skupina) povinna použít připravenou dezinfekci na ruce. Dítě si musí důkladně umýt ruce vodou a mýdlem neprodleně po přezutí a převlečení (nebude používat dezinfekci).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Pokud budou v šatně dětí přítomny již dvě děti s doprovodem, prosíme, vyčkejte venku, až se šatna uvolní.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Dítě musí mít v šatně v podepsané plastové krabičce podepsanou roušku pro případ náhlých příznaků COVID  - 19 (např. horečka) u kteréhokoliv dítěte nebo zaměstnance MŠ.

 

 • Při příchodu může být dítěti změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Do MŠ je zakázáno přinášet jakékoliv hračky.
 • V MŠ budou dodržovány hygienické zásady dle dokumentu vydaném MŠMT.
 • Stravování bude zajištěno v běžné podobě s menšími organizačními změnami.
 • Předškolní výchova nebude v době do 30. 6. 2020 povinná.
 • Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci květnu bude stanovena částkou 211,- Kč, v měsíci červnu 400,- Kč. Děti, které MŠ v uvedených měsících nebudou navštěvovat, úplatu za předškolní vzdělávání hradit nebudou.
 • Podmínky k čerpání OČR – sledujte aktuální informace Ministerstva práce a sociálních věcí

 

 • Z provozních důvodů (objednání potravin aj.), prosím nahlaste do úterý 12. 5. 2020, zda Vaše dítě bude MŠ navštěvovat. (msloket@seznam.cz, nebo v pracovní dny v době od 7.00 – 11.00 hod. na tel.: 352 684 022)

 

Děkujeme za spolupráci a nadále sledujte aktuální informace o vývoji situace.

                                                                                                                     

V Lokti 7. 5. 2020                                                                            Jana Koudelková, řed. MŠ Loket

7.5.2020

Linka č. 23 z Karlových Varů do Lokte a zpět je od 1.5.2020 v provozu!

Linka č. 23 z Karlových Varů do Lokte a zpět je od 1.5.2020 v provozu!

Vážení spoluobčané a návštěvníci města, dovolujeme si Vás informovat, že je již v provozu linka MHD Karlovy Vary č. 23.

7.5.2020
VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

11.3.2020 - 6.9.2020, atrium Městské knihovny Loket

Hellbogen III

Hellbogen III

29.5.2020  od 19:30 do 20:45, Hospoda u Radnice

Šachový turnaj bez omezení věku

Šachový turnaj bez omezení věku

30.5.2020  od 13:00 do 17:00, atrium Městské knihovny Loket

Tradiční bleší trhy na loketském náměstí

Tradiční bleší trhy na loketském náměstí

5.6.2020  od 14:00 do 16:00, Loketské náměstí - prostor kolem Trojičního sloupu a kašny

Bookstartový klub surikatí

Bookstartový klub surikatí

9.6.2020  od 10:00 do 11:00, dětské oddělení Městské knihovny Loket

MAŠATA / LÁBEK / MAZÁČ: večer literatury a hudby

MAŠATA / LÁBEK / MAZÁČ: večer literatury a hudby

11.6.2020  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Velká Eliščí slavnost

19.6.2020  od 18:00 do 21:00, hradby pod hotelem Ferdinand

Bookstartový klub maškarní

Bookstartový klub maškarní

23.6.2020  od 10:00 do 11:00, dětské oddělení Městské knihovny Loket

 • <
 • Květen 2020
 • >
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj